Jesteś tutaj

Komisja dydaktyczna RN

Komisja Dydaktyczna Rady Naukowej Instytutu Historycznego kadencji 2016-2020 (kompetencje i zasady działania).Podstawowymi zadaniami Komisji Dydaktycznej są refleksja nad koncepcją i strategią kształcenia oraz czuwanie nad jego jakością. Funkcje te Komisja pełni, proponując i opiniując zmiany w programach kształcenia, opracowując procedury ewaluacji i podejmując inne inicjatywy mające na celu podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Komisja współdziała z Dyrekcją IH odpowiedzialną za realizację programu studiów, zasięga opinii społeczności Instytutu oraz osób i instytucji z nim współpracujących.
Raz w roku Komisja przedstawia Radzie Naukowej swoją ocenę działalności dydaktycznej w Instytucie Historycznym i ewentualne rekomendacje jej dotyczące.
Komisja Dydaktyczna powoływana jest spośród członków Rady najpóźniej podczas jej drugiego posiedzenia w roku akademickim rozpoczynającym nową kadencję. W skład Komisji wchodzi czterech pracowników naukowych nienależących do Dyrekcji Instytutu oraz po jednym przedstawicielu doktorantów i studentów.
Kadencja członków Komisji trwa 4 lata, z wyłączeniem przedstawicieli kurii doktorantów i studentów, których uczestnictwo w Radzie Naukowej opisane jest odrębnymi przepisami. Kurie te co roku wyłaniają swojego kandydata, którego następnie zatwierdza Rada Naukowa.
Komisja podejmuje decyzje konsensualnie. W wyjątkowych wypadkach przewodniczący może zarządzić głosowanie. W przypadku, gdy głosowanie przyniesie wynik remisowy, rozstrzyga głos przewodniczącego. W bieżących pracach Komisja stosuje się do uchwały Rady Wydziału pt. Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Wydziału Historycznego UW.
Przewodnicząca:
dr hab. Katarzyna Błachowska
Członkowie:
mgr Melchior Jakubowski
dr hab. Urszula Kosińska
dr Piotr Kroll
dr hab. Maciej Mycielski
Marta Pali
dr hab. Marek Pawełczak

Dokumenty

Zasady dyplomowania na kierunku Historia II stopnia (obowiązują od 1.10.2019)

Zasady realizacji indywidualnego planu studiów na kierunku Historia II stopnia (obowiązują od 1.10.2019)

Dokumenty (powstałe w kadencji 2012-2016):