Jesteś tutaj

Projekty

"Brakujące ogniwo". Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III-V wiek)

            Podstawą wszelkich badań przeszłości, w tym oczywiście i epoki starożytnej są źródła historyczne. Wśród nich kluczową rolę odgrywają dzieła historyków antycznych. W ich gronie znajdują się postacie wybitne (np. Herodot, Tukidydes, Liwiusz czy Tacyt), które stworzyły wzorce badań historycznych i piśmiennictwa historycznego obowiązujące w wielu wymiarach i dziś. Niestety czas obszedł się okrutnie z twórczością historyków antycznych, do chwili obecnej zachował się tylko niewielki procent dzieł ich autorstwa.

„Wielka i Mała Rozbieżność” widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej w Azji w XVII wieku

Przed kilkudziesięciu laty polski historyk Marian Małowist postawił tezę, że zachodnioeuropejską ekspansję kolonialną doby nowożytnej ułatwiło wcześniejsze podporządkowanie gospodarcze Europy Wschodniej. Dyskusja ta odżyła na początku XXI  wieku, sprowokowana z jednej strony książką Kennetha Pomeranza, szukającego przyczyn, dlaczego Azja w epoce nowożytnej przegrała wyścig gospodarczy z Europą, z drugiej zaś pracami holenderskiego badacza Jana Luitena van Zandena, który odnowił dyskusję nad przyczynami wewnętrznych nierówności w rozwoju nowożytnej Europy.

Akta skarbowe jako źródło do dziejów wojskowości staropolskiej za panowania Wazów (1587-1668)

Głównym celem naukowym projektu jest edycja akt skarbowo-wojskowych z okresu panowania Wazów w Rzeczypospolitej (1587-1668), dotyczących zarówno Korony, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są one zasadniczym materiałem źródłowym dla poznania liczebności i organizacji wojska koronnego i litewskiego, a ich ilość oraz stan zachowania odzwierciedlają poniekąd wzrost znaczenia armii w życiu publicznym Rzeczypospolitej.

Biologiczny standard życia w Polsce, 1800-1950: przemiany wysokości i masy ciała

Wysokość ciała ludzkiego, a także masa odniesiona do wysokości, od dawna już są uznawane w antropologii fizycznej za czułe wskaźniki dobrostanu populacji. Choć wysokość ciała uwarunkowana jest genetycznie, to jej osiągnięcie zależy od interakcji jednostki ze środowiskiem. Innymi słowy, braki ilościowe i jakościowe w wyżywieniu, częstotliwość zachorowań, czy nadmierne wydatki energetyczne w stosunku do wyżywienia, powodują niepełne wykorzystanie potencjału genetycznego. Tak więc wysokość ciała traktować można jako miernik odzwierciedlający warunki życia całych populacji w przeszłości.

Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

W ramach grantu NCN Preludium 15 w okresie 2019-2021 będzie przeze mnie realizowany projekt, pt. "Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795". Ma on na celu zbadać, jak wyglądało administrowanie i dochodowość ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w schyłkowym okresie I Rzeczpospolitej, kiedy po Antonim Tyzenhauzie dzierżawę objęli: Franciszek Rzewuski i Stanisław Poniatowski junior. W tym czasie pojawiają się nowe metody gospodarowania. Zbadane zostanie w jakim stopniu był to wpływ prądów oświeceniowych, a w jakim inne czynniki.

Epifanie świętych w greckiej literaturze późnoantycznej

Celem projektu są badania nad kulturowymi uwarunkowaniami literackich przedstawień epifanii chrześcijańskich świętych w epoce późnej starożytności, między V a VII w. Greckojęzyczne źródła literackie tamtych czasów ukazują epifanie, czyli pośmiertne objawienia świętych, jako zjawisko masowe na terenie wschodniego cesarstwa rzymskiego. Szczególnie ważnym gatunkiem, dostarczającym niezwykle obfitego materiału do studiów nad tym fenomenem, są tak zwane miracula – zbiory relacji o cudach.

Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

Ideał sportowej rywalizacji, mitologia skoncentrowana na sukcesach i upadkach półboskich herosów, poezja liryczna wyrażająca najgłębsze emocje jednostki – to tylko kilka przykładów wielkich zjawisk kultury europejskiej, które wywodzą się z greckiej kultury czasów archaicznych, z czasów między Homerem a epoką Peryklesa. Gdyby szukać dla tych zjawisk wspólnego mianownika, wskazać by trzeba na połączenie wybujałego indywidualizmu z duchem rywalizacji, na ambicję wyróżnienia się na tle całej wspólnoty w rywalizacji pomiędzy najwybitniejszymi jej przedstawicielami.

Hebrajska poezja złotego wieku w al-Andalus. Antologia

Celem projektu jest przygotowanie dwujęzycznego – polsko-hebrajsko – wydania reprezentatywnego wyboru utworów poetyckich najważniejszych poetów żydowskich tworzących na terenie Półwyspu Iberyjskiego w średniowieczu. Wydanie to będzie obejmowało literacki przekład i krytyczne opracowanie dzieł zaliczanych do najważniejszych pozycji światowego dziedzictwa kulturowego, pochodzących z epoki rozkwitu kultury żydowskiej pod muzułmańskimi rządami w al-Andalus, w bliskim sąsiedztwie rosnącego królestwa chrześcijańskiego. 

Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613-1649. Studium z kultury politycznej Państwa Moskiewskiego w XVII wieku

Celem mojej rozprawy doktorskiej jest analiza sposobu, w jaki prowincjonalna szlachta - dworianie - komunikowała władzom centralnym swoje potrzeby, problemy i żądania w XVII- wiecznym Państwie Moskiewskim. W kontrze do popularnego wyobrażenia i rozpowszechnionego w amerykańskiej i europejskiej historiografii przekonania o przytłaczającej centralizacji państwa carów chciałabym pokazać rzeczywisty wpływ wywierany przez mieszkańców moskiewskich prowincji na decyzje polityczne podejmowanie w państwowym centrum.

Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej

W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – SONATINA 1 realizuję projekt badawczy pt. Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej. Zasadniczym celem badań jest wszechstronna analiza problemu konfliktów społeczno-ekonomicznych o tzw. serwituty (inaczej służebności) i procesu ich regulacji na terenie Galicji Środkowej w drugiej połowie XIX wieku.

Strony